జనసేన అద్యక్షులు శ్రీ.పవన్ కళ్యాణ్ గారు..ప్రజలకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు..

Also Read:  ఓ నా గొప్ప దేశమా...నీకు నా సలాం.. పేదవాడికి ఒక రూల్ ,గొప్పవాడికి ఒక రూల్ పెట్టిన నీకు సలాం..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Like Page

Facebook Page Loading...