1096 అడుగుల జనసేన పార్టీ జెండా

జనసేన పార్టీ 3వ ఆవిర్భవ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు సందర్భంగా గాజువాకలో ఈ రోజు పార్టీ పెట్టి 1096 రోజులు అయింది కాబట్టి 1096 అడుగుల జనసేన పార్టీ జెండా ని పట్టుకొని ర్యాలీ చేయడం జరిగింది కార్యక్రమoలో జనసేన కార్యకర్తలు బారిగా రావడం జరిగింది
మరియు పవన్ అభిమానులు
కేకు కట్ చేసి అందరూ సుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకోవడము జరిగింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!