వృద్ధులు సేవలో జనసేన సేవాదళ్ జిల్లా ఇంచార్జి

నరసరావుపేట వకుళ మాధవి వృద్ధ ఆశ్రయం నందు జనసేన మహిళ జరీనా గారి ఆధ్వర్యంలో వృద్ధులు కు మంచాలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో లో ముఖ్య అతిథిగా గుంటూరు జిల్లా జనసేన సేవాదళ్ ఇంచార్జి తన్నీరు కిషోర్ గారు పాల్గొన్నారు కిషోర్ గారి చేతులు మీదుగా అన్నదనం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గోవటం తనకి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని జనసేన పార్టీ సేవతో నే ఆరంభం అయ్యింది అని అన్నారు తన వెంట తన…

Read more
error: Content is protected !!